0

Privatumo politika

Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas yra suteikti fiziniam asmeniui – duomenų subjektui – informacijos apie asmens duomenų tvarkymo tikslą, apimtį, apsaugą ir tvarkymo laikotarpį tuo metu, kai duomenų subjekto duomenys yra gaunami ir tvarkomi.

1.

1.1. Duomenų valdytojas:

  • Asmens duomenų valdytojas – SIA „SILVANOLS“ (toliau vadinama „SLV“), vieningas registracijos Nr. 40003233170, juridinis adresas Kurbada iela 2A, LV-1009 Ryga, Latvija.
  • SLV kontaktiniai duomenys, skirti su asmens duomenų tvarkymu susijusiems klausimams, yra šie:
   pašto adresas: [email protected] , adresas: Kurbada iela 2A, LV-1009 Ryga, Latvija, tel. (+371) 67142829. Klausimus apie asmens duomenų tvarkymą galite užduoti naudodami šią kontaktinę informaciją arba kreipdamiesi juridiniu adresu. Vadovaujantis šia privatumo politika gali būti teikiamas prašymas pasinaudoti savo teisėmis.
  • Ankstesnėje pastraipoje nurodyto atsakingo asmens užduotys yra šios: informuoti SLV darbuotojus ir patarti jiems klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, stebėti, kaip laikomasi norminių aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga SLV, bendradarbiauti su priežiūros institucija ir patarti į SLV besikreipiantiems asmenims su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

1.2. Privatumo politikos subjektai

  • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta.
  • Privatumo politika taikoma siekiant užtikrinti šių asmenų privatumo ir asmens duomenų apsaugą:
  • fizinių asmenų – partnerių, darbuotojų ir trečiųjų šalių, kurie gauna ar perduoda SLV bet kokią informaciją (įskaitant kontaktus, mokėtojus ir pan.), susijusią su paslaugų teikimu;
  • SLV biuro ir kitų patalpų bei teritorijų lankytojų, įskaitant tuos, kurie stebimi vaizdo kameromis;
    • SLV prižiūrimo pagrindinio puslapio naudotojų;

(toliau jie visi kartu vadinami „Asmenimis“).

 • SLV rūpinasi Asmenų privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Asmenų teises į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) ir kitus privatumo ir duomenų tvarkymo srities teisės aktus.
 • Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui, neatsižvelgiant į tai, kokia forma duomenys pateikiami ir tvarkomi.
 • Tam tikrų tipų duomenų tvarkymui SLV gali nustatyti papildomas taisykles, apie kurias asmuo yra informuojamas tuo metu, kai jis pateikia atitinkamus duomenis.
 • SLV tvarko asmens duomenis šiais tikslais:
 • paslaugų teikimas ir sutarties vykdymas. Tikslas susijęs su paslaugų teikimu ir sudarytų sutarčių (sandorių) įgyvendinimu. Asmens duomenys tvarkomi įstatymų ir sutarties (sandorio) pagrindu;
 • sutarties paruošimas, sudarymas ar pakeitimas. Tikslas taikomas naujoms esamo ar naujo sandorio paraiškoms, įskaitant paslaugas. Asmens duomenys tvarkomi įstatymų ar sutarties (sandorio) pagrindu;
 • sutartinių įsipareigojimų vykdymas ir paslaugų teikimas;
 • paslaugų reklama ir platinimas komerciniais tikslais;
 • prašymų, skundų ir pretenzijų nagrinėjimas ir tvarkymas;
 • atsiskaitymų administravimas, skolų išieškojimas ir vykdymas. Tikslas yra susijęs su veikla, vykdoma atliekant atsiskaitymus su asmeniu. Asmens duomenys tvarkomi įstatymų ir sutarties (sandorio) pagrindu;
 • Pagrindinio puslapio priežiūra ir tobulinimas;
 • Informacijos teikimas nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms operatyvinę veiklą, tais atvejais ir tiek, kiek nurodyta išorės teisės aktuose;
 • asmens duomenų tvarkymas vidiniais administraciniais tikslais „Olainfarm“ grupėje. Tikslas susijęs su asmens duomenų tvarkymu grupės vidaus administraciniais tikslais, pvz., interesų konflikto prevencija ir neteisėtų sandorių prevencija. Asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu;
 • privalomų teisės aktų vykdymas. Tikslas susijęs su asmens duomenų tvarkymo pagrindu, numatytu teisės aktuose, pavyzdžiui, apskaitos, mokesčių, rinkliavų ir kt. srityse;
 • SLV organizacinis valdymas, planavimas ir apskaita (įskaitant įrašymą, procesų, paslaugų, informacinių sistemų, asmeninių įrašų, prekybininkų paveldėjimo užtikrinimą, viešųjų ryšių ir socialinės atsakomybės įgyvendinimą). Tikslas taikomas integruoto įmonės valdymo priemonėms pagal nacionalinius ir tarptautiniu mastu pripažintus įmonių valdymo principus, užtikrinant vidinių procesų stebėjimą, kontrolę ir tobulinimą. Asmens duomenys tvarkomi remiantis įstatymais, teisėtu interesu ir asmens sutikimu;
 • apskaita / finansų ir mokesčių valdymas. Tikslas susijęs su apskaita, mokesčių mokėjimais, atsiskaitymais ir kt. Mes tvarkome asmens duomenis pagal įstatymus ir sutartis (sandorius);
 • kiti konkretūs tikslai, apie kuriuos Asmenys informuojami prieš pateikiant duomenis.
 • Bet kuriuo iš šių atvejų SLV tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai leidžia konkretus tvarkymo tikslas.

2. Kaip SLV gauna asmens duomenis

 • Informacija, kurią SLV gauna apie Asmenį, priklauso nuo sandorio turinio. Informacija, teikiama vykdant bet kokį bendradarbiavimą, gaunama tokiu pat būdu.
 • Informacija, kurią duomenų subjektas (Asmuo) pateikia SLV apie save, t. y. duomenų subjektą ar jo įgaliotą asmenį, bendraudamas ar bendradarbiaudamas su SLV, pavyzdžiui, sudarydamas sutartį, prašydamas informacijos ar pateikdamas prašymą ištirti tam tikrą klausimą ar prašymą, bendraudamas informaciniais kanalais, įskaitant socialinius tinklus, lankydamasis SLV organizuojamuose renginiuose ar dalyvaudamas SLV remiamoje veikloje, kurių metu gali būti daromos nuotraukos ar vaizdo įrašai, jei apie tai iš anksto pranešta.
 • Kad būtų laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, siekiant užtikrinti ilgalaikį bendradarbiavimą ir kredito rizikos valdymą, SLV gali tekti reikalauti duomenų ir iš viešai prieinamų registrų, įskaitant LURSOFT tvarkomas duomenų bazes – komercinio registro, žemės registro, nemokumo registro, komercinių įkeitimų registro ir kt.
 • SLV pagrindiniame puslapyje gali būti naudojami slapukai, apie kuriuos mes informuosime lankantis pagrindiniame puslapyje.

3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

 • sutarties sudarymas ir vykdymas – siekiant sudaryti sutartį remiantis paraiška ir užtikrinti tokios sutarties vykdymą;
 • teisės aktų vykdymas – siekiant įvykdyti teisės aktuose nurodytas pareigas ar teises;
 • duomenų subjekto sutikimas;
 • teisėti interesai – siekiant įgyvendinti SLV teisėtus interesus, kylančius iš esamų įsipareigojimų ar sudarytos sutarties, arba pagal įstatymą:
  • užsiimti komercine veikla;
  • užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
  • saugoti paraiškas ir dokumentus, pateiktus dėl paslaugų teikimo, kitas paraiškas ir pateiktus dokumentus, pastabas dėl jų, įskaitant žodines ir pagrindiniuose puslapiuose pateiktas pastabas;
  • kurti ir tobulinti produktus ir paslaugas;
  • reklamuoti produktus ir paslaugas;
  • siųsti kitas ataskaitas apie sutarties vykdymo pažangą ir svarbius sutarties vykdymo įvykius;
  • užtikrinti ir gerinti paslaugų kokybę;
  • administruoti mokėjimus;
  • administruoti vėluojančius mokėjimus;
  • kreiptis į valstybės administravimo institucijas, į operatyvinę veiklą vykdančias įstaigas ir į teismus, kad būtų apginti jos teisėti interesai;
  • informuoti visuomenę apie savo veiklą.

4. Asmens duomenų tvarkymas ir apsauga

 • SLV tvarko ir saugo Asmens duomenis pasitelkdama šiuolaikines technologines galimybes, atsižvelgdama į esamą riziką privatumui ir pagrįstai turimus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius.
 • Siekdama užtikrinti kokybišką ir operatyvų sutartinių įsipareigojimų vykdymą, SLV gali įgalioti savo bendradarbiavimo partnerius teikti konkrečias paslaugas, pavyzdžiui, darbuotojų sveikatos draudimo paslaugas, sąskaitų faktūrų išrašymą ir pan. Jei vykdydami tokias užduotis bendradarbiavimo partneriai tvarko SLV turimus asmens duomenis, atitinkami bendradarbiavimo partneriai laikomi asmens duomenų tvarkytojais, o SLV turi teisę perduoti bendradarbiavimo partneriams asmens duomenis, būtinus vykdant tokią veiklą, tiek, kiek būtina šiai veiklai vykdyti.
 • SLV bendradarbiavimo partneriai, vykdydami asmens duomenų tvarkytojo funkcijas, užtikrins, kad būtų laikomasi asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų pagal teisės aktus, ir nenaudos asmens duomenų kitiems tikslams, išskyrus prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymą SLV vardu.

5. Asmens duomenų gavėjų arba asmenų, kuriems duomenys atskleidžiami, kategorijos

 • SLV neatskleidžia trečiosioms šalims asmens duomenų ar jokios informacijos, gautos teikiant paslaugas ir sutarties galiojimo metu, įskaitant informaciją apie paslaugų pobūdį, turinį ir pan., išskyrus:
  • jei trečioji šalis turi perduoti duomenis pagal sudarytą sutartį, kad galėtų atlikti bet kokias funkcijas, reikalingas sutarčiai įvykdyti, arba bet kokias įstatymų nustatytas funkcijas (pvz., bankui dėl atsiskaitymų ar dėl paslaugų teikimo);
  • jei buvo duotas aiškus duomenų subjekto sutikimas;
  • teisės aktuose numatytoms šalims jų pagrįstu prašymu, teisės aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi;
  • teisės aktuose nurodytais atvejais, siekiant apsaugoti teisėtus SLV interesus, kreipiantis į teismus ar kitas valdžios institucijas.
 • Asmens duomenys gali būti atskleisti „Olainfarm“ grupės įmonėms. „Olainfarm“ grupės įmonėse asmens duomenų saugumas yra prioritetas, o verslo procesai vykdomi laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 • Asmens duomenys gali būti atskleisti bendradarbiavimo partneriams – prekybininkams, su kuriais „Olainfarm“ grupės įmonės yra sudariusios bendradarbiavimo sutartis ir turi abipusių įsipareigojimų. Pavyzdžiui, paslaugų teikimas, pristatymas (įskaitant siuntų pristatymą pagal sutartis ir kt., įskaitant kurjerius, paštą ir kt.), kokybės kontrolė (įskaitant inspektorius), paslaugų saugumas ir apsauga (bendradarbiavimo partneriai, teikiantys pagalbą užtikrinant darbuotojų, klientų, lankytojų, objektų ir infrastruktūros saugumą ir apsaugą, įskaitant apsaugos, teisinės pagalbos teikėjus ir kt.) ir valdymas (bendradarbiavimo partneriai valdymo ir organizacinių, finansų valdymo ir apskaitos procesų teikimui, įskaitant auditorius, revizorius, renginių organizatorius ir kt.).
 • Priežiūros institucijos. Pavyzdžiui, rinkos priežiūros institucijos, teisėsaugos institucijos ir gelbėjimo tarnybos, pagal teisės aktus.
 • Trečiosios šalys. Pavyzdžiui, fiziniai ar juridiniai asmenys, valdžios institucijos, agentūros ar įstaigos, išskyrus duomenų subjektus, duomenų valdytojus ar tvarkytojus.
 • Asmens duomenys gali būti atskleisti (perduoti) kitam asmeniui perduodant verslą, vykdant bet kokį susijungimą, įsigijimą, turto pardavimą, paslaugų teikimo perdavimą kitam prekybininkui ir kt.

6. Asmens duomenų atskleidimas už Europos Sąjungos ribų

 • SLV neperduoda asmens duomenų už Europos Sąjungos ribų.
 • Esant būtinybei, SLV užtikrins teisės aktuose nustatytas procedūras, skirtas užtikrinti asmens duomenų tvarkymo lygį ir apsaugą, lygiavertę nustatytajai Reglamente.

7. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

 • Asmens duomenys saugomi tiek, kiek tai būtina privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti, su sąlyga, kad ilgesnis saugojimas nenustatytas teisės aktais. Nustatant duomenų saugojimo laikotarpį, vadovaujamasi teisės aktų nustatytais kriterijais, tokiais kaip pretenzijų nagrinėjimas, teisių apsauga, problemų sprendimas, senaties termino laikymasis ir kt., taip pat atsižvelgiama į fizinių asmenų, teises, pavyzdžiui, duomenų saugojimo nustatymą laikotarpiui, per kurį gali būti teikiamos su sandoriu susijusios pretenzijos, jei tokių yra.
 • SLV saugo ir tvarko asmens duomenis, kol yra bent vienas iš šių kriterijų:
  • sudarytos sutarties galiojimas;
  • teisės aktuose nustatytu atveju, juose numatyta apimtimi ir terminais;
  • kol bent viena šalis turi teisinę pareigą saugoti duomenis;
  • kol galioja duomenų subjekto sutikimas atitinkamai tvarkyti asmens duomenis, jei nėra jokio kito teisinio duomenų tvarkymo pagrindo.
 • Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys ištrinami arba sunaikinami.

8. Asmens (duomenų subjekto) teisės ir pareigos

 • Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę gauti visą apie jį surinktą informaciją bet kurioje asmens duomenų tvarkymo sistemoje.
 • Asmuo turi teisę gauti informaciją apie tuos fizinius ar juridinius asmenis, kurie per tam tikrą laikotarpį gavo informaciją apie asmenį iš Duomenų valdytojo. Į asmeniui teikiamą informaciją neturi būti įtrauktos valdžios institucijos, kurios vadovauja baudžiamajam procesui, įstaigos, atliekančios operatyvinę veiklą, ar kitos institucijos, kurioms įstatymai draudžia tokią informaciją atskleisti.
 • Asmuo taip pat turi teisę į šią informaciją, jei atitinkamu atveju tai taikoma:
  • įmonės pavadinimas arba Duomenų valdytojo vardas ir pavardė bei adresas;
  • duomenų specialisto arba už SLV duomenų tvarkymą atsakingo asmens kontaktinė informacija;
  • asmens duomenų tvarkymo tikslas, teisinis pagrindas ir rūšis;
  • asmens duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos, jei tokių yra;
  • informacija, kad Duomenų valdytojas ketina siųsti asmens duomenis trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai;
  • data, kai buvo atliktas paskutinis duomenų subjekto asmens duomenų pakeitimas, duomenys buvo ištrinti arba užblokuoti;
  • asmens duomenų gavimo šaltinis, nebent įstatymai draudžia atskleisti tokią informaciją;
  • laikotarpis, kurį asmens duomenys bus saugomi, arba, jei tai neįmanoma, kriterijai, naudojami tam laikotarpiui nustatyti;
  • kad yra teisė reikalauti iš Duomenų valdytojo prieigos prie duomenų subjekto asmens duomenų ir jų ištaisymo ar ištrynimo, arba duomenų subjekto duomenų tvarkymo apribojimo, arba teisė prieštarauti duomenų tvarkymui, taip pat teisė į duomenų perkeliamumą;
  • teisė bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nepažeidžiant tokio tvarkymo teisėtumo, kuris grindžiamas prieš atšaukimą duotu sutikimu;
  • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
  • informacija apie tai, ar asmens duomenų teikimas yra nustatytas pagal įstatymus ar sutartį, ar tai yra būtina sutarties sudarymo sąlyga, taip pat informacija apie tai, ar duomenų subjektas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis ir kokios gali būti pasekmės tais atvejais, kai tokie duomenys nepateikiami;
  • kad egzistuoja automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant paminėtą profiliavimą.
 • Asmuo, vadovaudamasis teisės aktais, turi teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir prašyti papildyti, ištaisyti ar ištrinti tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, taip pat nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą, vykdomą remiantis teisėtais SLV interesais, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Tokios teisės įgyvendinamos tiek, kiek duomenų tvarkymas nėra susijęs su SLV pareigomis, nustatytomis galiojančiais teisės aktais ir viešojo intereso įgyvendinimu.
 • Asmuo gali pateikti prašymą pasinaudoti savo teisėmis:
  • raštu, siunčiant adresu Kurbada iela 2A, Riga, LV-1009, Latvija, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • elektroniniu paštu, pasirašant saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroninio pašto adresu [email protected];
 • Gavusi Asmens prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo, SLV patikrina Asmens tapatybę, įvertina prašymą ir įvykdo jį pagal teisės aktus.
 • Atsakymą į gautą prašymą SLV siunčia registruotu laišku paštu nurodytu kontaktiniu adresu arba įteikia asmeniškai, kiek įmanoma atsižvelgdama į asmens nurodytą atsakymo gavimo būdą.
 • SLV užtikrina duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą pagal teisės aktus ir, prieštaravimų atveju, imasi atitinkamų priemonių prieštaravimui išspręsti. Tačiau to nepadarius, Asmuo turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
 • Asmuo privalo per pagrįstą laikotarpį pateikti SLV informaciją apie SLV turimų asmens duomenų pasikeitimus.
 • Prieš pradėdamas bendradarbiauti, asmuo privalo susipažinti su SLV privatumo politika.

9. Sutikimas tvarkyti duomenis ir teisė jį atšaukti

 • Kai Asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu tvarkyti asmens duomenis, Asmuo turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis tokiu pačiu būdu, kokiu jis buvo duotas. Tokiu atveju tolesnis duomenų tvarkymas, remiantis tuo tikslu anksčiau duotu sutikimu, ateityje nebus vykdomas.
 • Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, atliktam tuo metu, kai Asmens sutikimas galiojo.
 • Sutikimo atšaukimas nenutraukia duomenų tvarkymo, atlikto tuo metu, kai Asmens sutikimas galiojo.

10. Kitos nuostatos

 • SLV nevykdo automatinio sprendimų priėmimo ar profiliavimo fizinių asmenų atžvilgiu.
 • SLV turi teisę papildyti ar pakeisti Privatumo politiką, pateikdama ją Asmenims SLV pagrindiniame puslapyje arba biuro patalpose popierine forma.
 • SLV išsaugo ankstesnes privatumo politikos versijas ir jos yra prieinamos SLV pagrindiniame puslapyje arba biuro patalpose popieriniu formatu.

PATVIRTINO:

SIA „SILVANOLS“

Valdybos narė Liene Purina

Prekė įdėta į krepšelį